Forgotten Password

Natural Resources Wales
Asset Performance Engineer
• Location: Bangor, Buckley or Welshpool• Grade & Salary: 4, £26,474 rising to £30,086 over four years• Post number: 202697 & 200266• Type of contract: FTA 31 March 2022 possibility of becoming permanent• Work pattern: full time. 37 hours a week
Closing date: 20 June 2021
Benefits: Civil Service pension, 28 days annual leave, rising to 33 days over 5 years, flexible working options, occupational health including counselling and advisory services and eye care, childcare vouchers and salary sacrifice schemes.
Role Purpose
As a key team member you will help provide technical support on maintaining and managing flood risk assets. With a knowledge of data and GIS systems you will predominantly assist in producing a risk based asset investment programme for a specific operational area.
Ideally from an engineering or construction background your key duties will include surveying and monitoring of assets out in the field, compiling and producing asset inspection reports to help plan and deliver a work programme.
Qualifications and Skills
1. Educated to degree level or equivalent in a scientific or engineering subject is desirable, or the ability to demonstrate equivalent relevant experience.2. Knowledge of flood risk management activities and understanding of wider approaches to river and coastal asset management.3. Basic knowledge of ICT. Knowledge of GIS systems and CAD (e.g. ARCGIS, AutoCAD).4. Some knowledge of Health and Safety and relevant regulations e.g. Construction (Design & Management) Regulations 2015 (CDM) would be an advantage.5. Must have full UK driving licence.
To apply, please visit our website.
Peiriannydd Perfformiad Asedau
• Lleoliad: Bangor, Bwcle neu'r Trallwng• Gradd & Chyflog: 4, £26,474 gan godi i £30,086 dros pedair blynedd• Rhif y swydd: 202697 & 200266• Patrwm gwaith: llawn amser, 37 awr• Contract: Cyfnod penodol hyd at 31 Mawrth 2022 gyda posibilrwydd o fod yn Parahol
Dyddiad Cau: 20 Mehefin 2021
Buddion: Pensiwn y Gwasanaeth Sifil, 28 diwrnod o wyliau blynyddol, yn codi i 33 diwrnod dros 5 mlynedd, opsiynau gweithio hyblyg, iechyd galwedigaethol gan gynnwys gwasanaethau cwnsela a chynghori a gofal llygaid, gofal plant di-dreth a chynlluniau aberthu cyflog.
Diben Y Swydd
Fel aelod allweddol o'r tîm, byddwch yn helpu i ddarparu cymorth technegol wrth gynnal a chadw a rheoli asedau perygl llifogydd. Gyda dealltwriaeth o systemau data a systemau gwybodaeth ddaearyddol, byddwch yn bennaf yn helpu i gynhyrchu rhaglen buddsoddi mewn asedau sy'n seiliedig ar risg ar gyfer ardal weithredol benodol.
Yn ddelfrydol â chefndir mewn peirianneg neu adeiladu, bydd eich prif ddyletswyddau yn cynnwys arolygu a monitro asedau allan yn y maes, gan gasglu a chynhyrchu adroddiadau archwilio asedau i helpu i gynllunio a chyflenwi rhaglen waith.
Cymwysterau a Sgiliau
1. Mae addysg hyd at lefel gradd neu gyfwerth mewn pwnc gwyddonol neu beirianyddol yn ddymunol, neu'r gallu i arddangos profiad perthnasol cyfatebol.2. Gwybodaeth am weithgareddau rheoli perygl llifogydd a dealltwriaeth o ddulliau ehangach o reoli asedau afonydd a'r arfordir.3. Gwybodaeth sylfaenol am TGCh. Gwybodaeth dda am systemau gwybodaeth ddaearyddol a chynllunio gyda chymorth cyfrifiadur (e.e. ARCGIS, AutoCAD).4. Byddai rhywfaint o wybodaeth am iechyd a diogelwch a rheoliadau perthnasol, e.e. Rheoliadau Adeiladu (Dylunio a Rheoli) 2015, yn fanteisiol.5. Mae angen trwydded yrru lawn y DU.
Am fwy o wybodaeth ewch ar ein wefan
TO APPLY PLEASE CLICK THE APPLY NOW BUTTON AND YOU WILL BE REDIRECTED TO BEGIN THE APPLICATION PROCESS
Parent and Partner sites: Search Jobs Near Me | Part Time Jobs Near Me | Construction Job Board | Jobsu.co.uk
© All Rights Reserved 2021 | Oil and Gas Jobs